Založenie firmy d.o.o v Chorvátsku

Chcete založiť chorvátsku sro ?  Obráťte sa na našu kanceláriu!
Zabezpečíme Vám rýchle založenie chorvátskej spoločnosti sro (D.o.o )
alebo zjednodušenej spoločnosti sro (J.d.o.o. ).

Firma sa stáva aktívnym, plnohodnotným plátcom DPH do 48 hodín.


S našou pomocou je založenie chorvátskej spoločnosti ľahké, rýchle a efektívne.
Pomoc Vám tiež ponúkame vo vybavení IČ DPH pre Vašu chorvátsku D.o.o (J.d.o.o), poskytnutí sídla a účtovníctva.
Pripojenie sa k Európskemu spoločenstvu prináša nové možnosti tak pre chorvátske hospodárstvo,
ako aj pre tých, ktorí si v krajine želajú investovať. Pretože sa štát rozprestierajúci sa
na pobreží Stredozemného mora stal právoplatným členom EÚ, tamojšie rezidenčné firmy už môžu
požiadať o európske daňové číslo (IČ DPH), s ktorým môžu s inými členskými štátmi uskutočňovať obchody oslobodené od DPH.

 

Založenie chorvátskej spoločnosti s.r.o. - D.o.o  platca DPH

Základné imanie je min.20.000 HRK (chorvátskych kun)
Základné imanie je potrebné osobne vložiť na bankový účet novozaloženej spoločnosti v chorvátskej banke.
Po zaregistrovaní firmy v Obchodnom registri si môžete vložené peniaze vybrať a použiť vo firme.

Cena založenia : 1.950 €


Založenie zjednodušenej chorvátskej spoločnosti s.r.o. - J.d.o.o  platca DPH

Aj toto je druh s. r. o. a vzťahujú sa na ňu rovnaké zákonné pravidlá ako na D.o.o, s výnimkou jednotlivých regulácií,
v ktorých zákon ustanovuje inak.
Charakteristika:
•    Minimálna výška základného imania 10 HRK. Základné imanie je potrebné osobne vložiť na bankový účet
     novozaloženej spoločnosti v chorvátskej banke. Po zaregistrovaní firmy v Obchodnom registri si môžete
     vložené peniaze vybrať a použiť vo firme.
•    Najnižšia nominálna hodnota obchodného podielu 1,- HRK,
•    Základné imanie je možné splatiť len finančnými prostriedkami,
•    Spoločnosť musí disponovať zákonom predpísanou rezervou, ktorá musí predstavovať ¼-u výsledku
     zníženú o stratu predchádzajúceho roku. Zákonom predpísaná rezerva môže byť použitá na nasledovné:
•    Zvýšenie základného imania,
•    Krytie straty.
•    Pokiaľ spoločnosti hrozí platobná neschopnosť, okamžite treba zvolať valné zhromaždenie.
•    Súdny poplatok za zápis je 30,- HRK,
•    Môže mať nanajvýš 3 zakladateľov a 1 konateľa,
•    Pokiaľ bude základné imanie zjednodušenej s. r. o. zvýšené do výšky základného imania riadnej s. r. o.
     alebo na vyššiu sumu (20.000,- HRK), v takom prípade pre ňu už vyššie uvedené nie je platné.

 

Cena založenia : 1.750 €

Cena založenia chorvátskej firmy D.o.o obsahuje:

 • Poradenstvo pri zakladaní spoločnosti
 • Vypracovanie všetkých potrebných dokumentov k založeniu chorvátsje spoločnosti
 • Overenie názvu chorvátskej spoločnosti
 • Služby chorvátskeho notára pri založení J.d.o.o.(D.o.o.) + notárske poplatky = notárska zápisnica a
  overovanie dokumentov a podpisov
 • Poplatky do obchodného registra
 • Tlmočenie potrebné k administrácii súvisiacej so založením spoločnosti
 • Otvorenie bankového vkladového účtu na splatenie základného imania
 • Otvorenie firemného bankového účtu v klientom vybranej banke
 • Sprevádzanie klienta v Chorvátsku u chorvátskeho notára
 • Zabezpečenie sídla spoločnosti a zmluvy o sídle a preposielaní pošty
 • Prihlásenie novej spoločnosti v Národnej banke Chorvátska

 

Sídlo chorvátskej spoločnosti:
Cena: 400 € + DPH - ročný poplatok za sídlo firmy v meste Osijek
(blízko maďarských hraníc, neďaleko maďarského mesta Pécs)


Postup založenia chorvátske firmy
Po obdržaní potrebných dokumentov ( preskenovaný občiansky preukaz, názov firmy,
predmety činnosti, záloha),notár ihneď začne pripravovať zakladateľské dokumenty a za 3 - 4 dni
môžete prísť podpisovať zakladateľské dokumenty a otvoriť bankový účet pre účely zloženia
základného imania. Zaregistrovanie chorvátskej firmy trvá približne 7 pracovných dní. Po zaregistrovaní
firmy treba znovu vycestovať do Chorvátska otvoriť normálny firemný účet. Pri tejto návšteve klient podpisuje
aj zmluvu o účtovníctve, na základe ktorej účtovníčka elektronicky požiada o IČ DPH, ktoré je za
24 - 48 hodín aktívne
, aj na VIES portáli. Je to plnohodnotný plátca DPH ( ako ružová kartička na Slovensku).

 

Naša spoločnosť zabezpečí aj nasledovné služby:
• Vybavenie prihlásenia u Štatistického úradu, vyžiadanie daňového čísla
• Vybavenie registrácie pre daň
• Obstaranie chorvátskeho daňového čísla pre zakladateľov a konateľov
• Rezervácia názvu domény pre zapísanú spoločnosť (podľa požiadavky)

 

Ďalšie potrebné informácie:
Zakladateľom spoločnosti môžu byť:
• Zahraničné súkromné osoby, respektíve súkromné osoby
• Zahraničné firmy, respektíve firmy
• Zahraničné firmy a súkromné osoby, respektíve firmy a súkromné osoby
Je možné aj založenie jednoosobovej s. r. o.!

Dokumenty potrebné k založeniu chorvátskej spoločnosti:
Ak je zakladateľom firma je potrebný Originálny výpis z OR vydaný registrovým súdom, nie starší ako 30 dní
Fotokópia pasu zakladateľa a konateľa spoločnosti
Potvrdenie o bydlisku (OP, karta potvrdzujúca bydlisko)

 

Základné imanie chorvátskej spoločnosti
K založeniu D.o.o. (s. r. o.) je potrebné základné imanie vo výške minimálne 20.000 HRK, alebo pri J.d.o.o je 10 HRK,
ktoré treba previesť na predom založený vkladový účet.
Vyššie základné imanie zohráva rolu hlavne vo zvýšení „indexu dôveryhodnosti“.
Pokiaľ spoločnosť žiada o pracovné povolenie pre viac konateľov/zástupcov, potom je minimálna požadovaná výška
základného imania 100.100,- HRK.

Určenie názvu chorvátskej spoločnosti
Názov spoločnosti môže byť:
• v chorvátskom, latinskom alebo starogréckom jazyku
• meno niektorého z vlastníkov alebo meno viacerých vlastníkov, respektíve kombinácia mien


K založeniu spoločnosti nie je potrebné chorvátske občianstvo.
Aj slovenský, český štátny občan môže byť majiteľom, respektíve konateľom chorvátskej firmy
(v rámci Európskej únie môže byť občanmi členských štátov založená spoločnosť v ktoromkoľvek štáte únie.).
Slovenskí, českí štátni občania môžu bez obmedzení,za regulačných podmienok daného členského štátu,
založiť na území členských štátov EÚ podnikanie.

 

Prečo odporúčame založiť chorvátsku spoločnosť?

•   Rýchle a bezproblémové pridelenie IČ DPH
•   Aj chorvátske firmy vďaka IČ DPH môžu s inými členskými štátmi uskutočňovať obchody
    oslobodené od DPH.

•   Centrálna hospodárska úloha v oblasti turizmu a zahraničného cestovného ruchu
•   Strategicky dôležitá dopravno-zemepisná poloha
•   Mimoriadne prírodné danosti
•   Založenie spoločnosti za účelom nákupu a využitia nehnuteľností
•   Založenie spoločnosti za účelom vlastnenia lode
•   Založenie spoločnosti na využitie obchodných príležitostí zahraničného cestovného ruchu
•   Firmu môže založiť štátny občan ktorejkoľvek krajiny EÚ, nie je potrebné chorvátske štátne občianstvo.