Založenie firmy d.o.o v Chorvátsku

Chcete založiť chorvátsku sro ?  Obráťte sa na našu kanceláriu!


S našou pomocou je založenie spoločnosti ľahké, rýchle a efektívne.
Pomoc Vám tiež ponúkame v poskytnutí sídla a účtovného poradenstva.
Pripojenie sa k Európskemu spoločenstvu prináša nové možnosti tak pre chorvátske hospodárstvo,
ako aj pre tých, ktorí si v krajine želajú investovať. Pretože sa štát rozprestierajúci sa
na pobreží Stredozemného mora stal právoplatným členom EÚ, tamojšie rezidenčné firmy už môžu
požiadať o európske daňové číslo (IČ DPH), s ktorým môžu s inými členskými štátmi uskutočňovať obchody oslobodené od DPH.

 

Prečo odporúčame Chorvátsko?
•    Centrálna hospodárska úloha v oblasti turizmu a zahraničného cestovného ruchu
•    Strategicky dôležitá dopravno-zemepisná poloha
•    Mimoriadne prírodné danosti
•    Založenie spoločnosti za účelom nákupu a využitia nehnuteľností
•    Založenie spoločnosti za účelom vlastnenia lode
•    Založenie spoločnosti na využitie obchodných príležitostí zahraničného cestovného ruchu
•    Aj chorvátske firmy vďaka IČ DPH už môžu s inými členskými štátmi uskutočňovať obchody oslobodené od DPH.
•    Firmu môže založiť štátny občan ktorejkoľvek krajiny EÚ, nie je potrebné chorvátske štátne občianstvo.

 

Naša spoločnosť zabezpečí nasledovné služby:
• Vypracovanie spoločenskej zmluvy, spoločné definovanie okruhov činností
• Vybavenie prihlásenia u Štatistického úradu, vyžiadanie daňového čísla
• Vybavenie registrácie pre daň
• Prihlásenie novej spoločnosti v Národnej banke Chorvátska
• Otvorenie bankového vkladového účtu na splatenie základného imania v klientom vybranej banke
• Otvorenie firemného bankového účtu v klientom vybranej banke
• Tlmočenie potrebné k administrácii súvisiacej so založením spoločnosti
• Obstaranie chorvátskeho daňového čísla pre zakladateľov a konateľov
• Rezervácia názvu domény pre zapísanú spoločnosť (podľa požiadavky)

Pri zakladaní spoločnosti musia majitelia poskytnúť vyhlásenie, že ani oni, ani iná spoločnosť v ich
vlastníctve nemá v Chorvátsku žiadne dlhy na daniach, ani na zdravotnom a sociálnom poistení.
Zápis trvá vo všeobecnosti 2 týždne od podpisu.

Ďalšie potrebné informácie:
Zakladatelia:
Zakladateľom spoločnosti môžu byť:
• Zahraničné súkromné osoby, respektíve súkromné osoby
• Zahraničné firmy, respektíve firmy
• Zahraničné firmy a súkromné osoby, respektíve firmy a súkromné osoby
Je možné aj založenie jednoosobovej s. r. o.!

Dokumenty potrebné k založeniu spoločnosti:
Ak je zakladateľom firma:
• Originálny výpis z OR vydaný registrovým súdom, nie starší ako 30 dní
• Fotokópia pasu zakladanej spoločnosti
• Pečiatka zakladanej spoločnosti

Ak je zakladateľom súkromná osoba:
•    Fotokópia pasu
•    Potvrdenie o bydlisku (OP, karta potvrdzujúca bydlisko)

 

Základné imanie
K založeniu D.o.o. (s. r. o.) je potrebné základné imanie vo výške minimálne 20.000,- HRK,
ktoré treba previesť na predom založený vkladový účet.
Podľa nášho názoru sa v závislosti od toho, akú činnosť chcete vykonávať, oplatí spoločnosť založiť s vyšším imaním.
Vyššie základné imanie zohráva rolu hlavne vo zvýšení „indexu dôveryhodnosti“.
Pokiaľ spoločnosť žiada o pracovné povolenie pre viac konateľov/zástupcov, potom je minimálna požadovaná výška
základného imania 100.100,- HRK.

Určenie názvu spoločnosti
Názov spoločnosti môže byť:
• v chorvátskom, latinskom alebo starogréckom jazyku
• meno niektorého z vlastníkov alebo meno viacerých vlastníkov, respektíve kombinácia mien


Založenie zjednodušenej chorvátskej d.o.o. (s. r. o.)
Aj toto je druh s. r. o. a vzťahujú sa na ňu rovnaké zákonné pravidlá ako na s. r. o., s výnimkou jednotlivých regulácií,
v ktorých zákon ustanovuje inak.
Charakteristiky:
•    Minimálna výška základného imania 10,- HRK,
•    Najnižšia nominálna hodnota obchodného podielu 1,- HRK,
•    Základné imanie je možné splatiť len finančnými prostriedkami,
•    Spoločnosť musí disponovať zákonom predpísanou rezervou, ktorá musí predstavovať ¼-u výsledku zníženú o stratu
     predchádzajúceho roku. Zákonom predpísaná rezerva môže byť použitá na nasledovné:
•    Zvýšenie základného imania,
•    Krytie straty.
•    Pokiaľ spoločnosti hrozí platobná neschopnosť, okamžite treba zvolať valné zhromaždenie.
•    Súdny poplatok za zápis je 30,- HRK,
•    Môže mať nanajvýš 3 zakladateľov a 1 konateľa,
•    Pokiaľ bude základné imanie zjednodušenej s. r. o. zvýšené do výšky základného imania riadnej s. r. o.
     alebo na vyššiu sumu (20.000,- HRK), v takom prípade pre ňu už vyššie uvedené nie je platné.

K založeniu spoločnosti nie je potrebné chorvátske občianstvo.
Aj slovenský, český štátny občan môže byť majiteľom, respektíve konateľom chorvátskej firmy (v rámci Európskej únie môže byť
občanmi členských štátov založená spoločnosť v ktoromkoľvek štáte únie.). Slovenskí, českí štátni občania môžu bez obmedzení,
za regulačných podmienok daného členského štátu, založiť na území členských štátov EÚ podnikanie.

Paušálna 20 % daň zo zisku